Kokoomuksen EU-linjasta on pidettävä huolta. Aloite puoluevaltuustolle 6.5.2021

7.5.2021

"Suomi on osa unionia, ei sen ulkopuolinen hyväksi käyttäjä. Kokoomuksen tavoitteena on oltava Euroopan unionin kehitys avoimena, demokraattisena ja kansalaisten valinnanvapauden turvaavana poliittisena yhteisönä."

 

Kokoomuksen on linjattava näkemyksensä EU:n tulevaisuudesta                                                     

Euroopan unioni on Kokoomukselle tärkeä eurooppalainen liberaali arvoyhteisö, jossa Suomen on toimittava vakaana, aktiivisena ja aloitteellisena jäsenvaltiona. Suomi on osa unionia, ei sen ulkopuolinen hyväksi käyttäjä. Kokoomuksen tavoitteena on oltava Euroopan unionin kehitys avoimena, demokraattisena ja kansalaisten valinnanvapauden turvaavana poliittisena yhteisönä. 

Olemme huolestuneena seuranneet viimeaikaista keskustelua Suomessa, mukaan lukien Kokoomuksessa, jossa yhteistyöpelko, nationalismi ja nurkkakuntaisuus ovat saaneet yhä enemmän sijaa. Eurooppa ja paikkamme siinä tuntuvat unohtuneen. Sellaiset populistisessa sävyssä käytetyt termit kuten ”velkaunioni” tai pelottelevaan sävyyn esitetty ”liittovaltiokehitys” johtavat siihen, että suljemme itseltämme toimintavaihtoehtoja pois ennen kuin näitä vaihtoehtoja ja niitten merkitystä on vakavasti arvioitu.

EU on Suomen tärkein kansainvälinen viiteryhmä. Kokoomuksen on suhtauduttava sen kehitykseen rakentavasti pyrkimyksenään syventää integraatiota. Toimivat sisämarkkinat ja maailmanlaajuisilla markkinoilla vahva ja kilpailukykyinen unioni ovat Suomen talouden menestyksen kannalta elintärkeitä. Maailman kohtalonkysymykset, kuten ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat, työn ja talouden muutokset sekä muutokset turvallisuusympäristössä vaativat enemmän poliittista integraatiota, eivät vähemmän. Yhä useammat elämäämme vaikuttavat kehityskulut vaativat toimia nimenomaan ylikansallisella tasolla.

Suomen valtioneuvoston tuore EU-selonteko toteaa aivan oikein keskeiset tulevaisuuden kehityskulut. Sen esittämät muutokset ovat kuitenkin varovaisia eivätkä juurikaan auta esimerkiksi nopeuttamaan ja sujuvoittamaan päätöksentekoa.  Meidän ei pidä pelätä EU:n rakenteellista uudistamista, mikä saattaa edellyttää jossain tapauksissa myös perussopimusten muuttamista. Meidän on uskallettava keskustella avoimesti ja rehellisesti, millaista poliittista ja taloudellista yhdentymistä haluamme, mitä odotamme yhteisöltämme ja millainen budjetti tätä palvelee.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi käynnistyy Eurooppapäivänä 9.5. ja sen puitteissa käydään keskustelu unionin tulevaisuudesta ja muutostarpeista. Keskusteluun pyritään saamaan EU:n instituutioiden ohella laajasti muun muassa kansallisia parlamentteja, kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita.

Vetoamme Kokoomukseen, että se kannustaisi sekä Suomen hallitusta että kaikkia puolueen toimijoita, kuten eduskuntaryhmäänsä ja jäsenjärjestöjään, osallistumaan aktiivisesti konferenssin toimintaan ja sen puitteissa käytävään kansalaiskeskusteluun. Kokoomuksen on oltava aktiivinen myös omassa eurooppapuolueessaan EPP:ssä sekä sen ryhmissä niin europarlamentissa kuin alueiden komiteassa valitsemansa linjan pohjalta.

Tämän vuoksi esitämme, että Kokoomus käynnistää puoluehallituksen johdolla tulevaisuuskonferenssiin ja Euroopan tulevaisuuteen liittyvän linjanmäärittelyn - keskustelun Euroopan Unionin kehityksestä, jossa se muodostaa itselleen strategisen näkemyksen Euroopan integraation kehittämisestä ja että asia tuodaan seuraavan puoluekokouksen keskusteltavaksi.

6.5.2021

Aleksis Kiven Kokoomus ry   &  Brysselin Kansallisseura ry